Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Recepta od pielęgniarki. Interpretacja nowych przepisów

Zapoznaj się z interpretacją nowych przepisów przygotowaną przez renomowaną kancelarię prawną. Uprawnienia te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Pielęgniarki i położne posiadające określone w ustawie kwalifikacje będą mogły:

• samodzielnie ordynować, w tym wystawiać recepty oraz zlecenia na określone leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne,
• wystawiać recepty na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach realizacji zleceń lekarskich,
• wystawiać skierowania na określone badania diagnostyczne.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki, na jakich będzie możliwa realizacja przez pielęgniarki i położne nowych uprawnień oraz wymagane do tego kwalifikacje.

  Samodzielne ordynowanie, w tym wystawianie recept Wystawianie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich Wystawianie skierowań na badania diagnostyczne

Wymagane wykształcenie

• dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo albo

• tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa

+

kurs specjalistyczny (chyba że pielęgniarka lub położna nabyła wiedzę objętą takim kursem w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego)

• dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo

+

kurs specjalistyczny (chyba że pielęgniarka lub położna nabyła wiedzę objętą takim kursem w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego)

• tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa albo

• dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo

Zakres uprawnienia

Ordynowanie, w tym wystawianie recept (a w przypadku wyrobów medycznych również wystawianie zleceń) na określone:

• leki zawierające określone substancje czynne (WYJĄTEK!: leki zawierające substancje bardzo silnie działające, środki odurzające, substancje psychotropowe)

• środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

• wyroby medyczne

Wykaz produktów (a w przypadku leków – substancji czynnych w nich zawartych), które mogą być samodzielnie ordynowane i przepisywane przez pielęgniarki i położne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia1.

Wystawianie recept na:

• leki (Wyjątek!: leki zawierające substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe)

• środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia

• Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej

Wyjątek! badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta

Wykaz badań diagnostycznych, na które pielęgniarka/położna może skierować pacjenta, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia2.


Warunki wykonywania nowych uprawnień:

1) Osobiste badanie fizykalne pacjenta:
Pielęgniarka i położna ma obowiązek dokonania osobistego badania fizykalnego pacjenta przed ordynowaniem produktu/ wypisaniem recepty, jeżeli realizuje to uprawnienie w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń.

Wyjątek:
Taki obowiązek nie pojawia się, jeżeli pielęgniarka ordynuje produkt / wystawia receptę w ramach realizacji zleceń lekarskich. Pielęgniarka/położna nie ma także obowiązku dokonywania osobistego badania fizykalnego pacjenta w sytuacji, gdy:
• wystawia receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, lub
• wystawia receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne,

Oba ww. przypadki muszą być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta, odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

W przypadkach, w których pielęgniarka/ położna nie dokonuje osobistego badania fizykalnego pacjenta, wystawiona recepta lub zlecenie mogą być przekazane:
• przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
• osobie upoważnionej do odbioru recepty/zlecenia przez pacjenta, lub
• osobie trzeciej – jeżeli pacjent oświadczył podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

W dokumentacji medycznej pacjenta należy odnotować:
• upoważnienie do odbioru recepty/ zlecenia przez inną osobę, udzielone przez pacjenta,
• informację o wystawieniu recepty/zlecenia bez przeprowadzenia uprzedniego osobistego badania fizykalnego pacjenta, oraz
• informację o osobie, której przekazano receptę/ zlecenie.

2) Wystawianie recept na produkty refundowane:
Uprawnienie pielęgniarek i położnych do wystawiania recept obejmuje także produkty refundowane. Z uwagi na nie do końca precyzyjne brzmienie przepisów dyskusyjne jest to, czy w tym celu konieczne będzie posiadanie przez pielęgniarkę/położną własnej umowy z NFZ, czy też będzie ona mogła wystawiać recepty na produkty refundowane będąc zatrudnioną lub wykonując zawód u świadczeniodawcy, który ma podpisaną taką umowę.

Zwracamy jednak uwagę, że uchwalona w międzyczasie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw) przewiduje wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2016 r. indywidualnych umów z NFZ i oparcie uprawnienia do wystawiania recept wyłącznie na przepisach prawa.

Jeżeli dany lek (środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny) występuje w co najmniej dwóch poziomach odpłatności, pielęgniarka/ położna ma obowiązek odnotowania na recepcie właściwego poziomu odpłatności.

3) Adnotacja uniemożliwiająca wydanie tańszego zamiennika:
W przypadku dokonania przez pielęgniarkę/położną adnotacji na recepcie, która uniemożliwia aptekarzowi zaproponowanie tańszego zamiennika podlegającego refundacji, pielęgniarka/położna ma obowiązek szczegółowego uzasadnienia przyczyn dokonania takiej adnotacji, w ramach dokumentacji medycznej pacjenta.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2014 r., poz.1435 z późn.zm.) zmieniona przez ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., nr 1136)

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1739)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1739) 

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę