Abstrakt

The Ambulatory Glucose Profile—the new “electrocardiogram” for diabetes?

 

DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS

Volume 15, Number 3, 2013

„Zalecenia dotyczące standaryzacji monitorowania glukozy i analizy w celu optymalizacji podejmowania decyzji klinicznych w cukrzycy: Ambulatoryjny Profil Glikemii”

 

Pomimo postępów w leczeniu cukrzycy, kontrola glikemii pozostaje niedostateczna. W 2012 roku, panel ekspertów specjalistów zidentyfikował następujące bariery:

  • Niemożliwość okreslenia przez HbA1c dobowych wzorców glikemii
  • Niepełne wykorzystywanie danych pochodzacych z samokontroli stężenia glukozy we krwi (SMBG) oraz ciągłego monitorowania glikemii (CGM).
  • Brak łatwego i zrozumiałych stadardów zbierania danych glukozy, analizy i ich wizualizacji. Częste nieprzeestrzeganie zaleceń dotyczacych insulinoterapii, prawdopodobnie związane z obawami odnośnie hipoglikemii.
  • Mając na celu opracowanie zaleceń dotyczących ujednoliconego sposobu prezentowania danych dotyczącyhc glikemii, członkowie panelu ekspertów przeanalizowali uniwersalny raport Ambulatoryjny Profil Glikemii (AGP), utworzony przez Mazza et al. Członkowie Panelu ekspertów zgodzili się, że podejście AGP jest analogiczne do EKG, wizualizując i normalizując interpretację danych.