Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Pomocna dłoń

Rok szkolny 2015/2016 jest szczególny dla systemu edukacji. Pomimo protestów rodziców, Sejm utrzymał obowiązek szkolny dla sześciolatków. Początek roku szkolnego był też czasem wyjątkowym dla wielu dziewcząt i chłopców, którzy podczas wakacji zdobyli nowe, trudne doświadczenie cukrzycy.


Pamiętam Kasię, Kacpra, Laurę, Klaudię, Dawida… Pamiętam Waszą niepewność i lęk przed nowym rokiem szkolnym. Wypowiedziane i wyczytane w Waszych oczach pytanie: „jak przyjmą mnie koledzy, jak przyjmą mnie nauczyciele?”. Pamiętam łzy i troskę rodziców: „czy moje dziecko będzie przyjęte do przedszkola, czy muszę zrezygnować z pracy, czy w szkole będzie bezpieczne, czy nauczyciele są w stanie nam pomóc, czy zechcą pomóc…?” Mimo wciąż nowych reform systemu edukacji, miejsce chorych na cukrzycę uczniów w placówkach oświatowo wychowawczych nadal jest nieokreślone. Brak jest szkoleń systemowych dla nauczycieli, rodzice zapisujący dziecko do przedszkola spotykają się z odmową bądź z ogromnym lękiem pedagogów przed ich chorym dzieckiem, które chce po prostu żyć jak jego rówieśnicy i móc uczestniczyć w zajęciach szkolnych. To oni, zatroskani Rodzice poszukują sposobów na sprowadzenie do szkół edukatorów diabetologicznych. Celem niniejszego artykułu jest uświadomienie, że obowiązek przygotowania środowiska szkolnego do przyjęcia – nie odmowy! – dziecka chorego na cukrzycę spoczywa na dyrekcji placówki, a dostępne akty prawne oraz stanowiska ministrów dają możliwości, by w stronę dzieci chorych na cukrzycę wyciągnięto POMOCNĄ DŁOŃ.

Cukrzyca typu 1. dotyczy coraz liczniejszej grupy dzieci i młodzieży. Na świecie na cukrzycę tego typu choruje ok. 440 mln dzieci i każdego roku liczba ta wzrasta o ok. 70 tys. W Polsce na cukrzycę typu 1. choruje ok. 15 tysięcy dzieci i młodzieży [1]. Mali diabetycy doświadczają ostrych powikłań cukrzycy w postaci hipo- i hiperglikemii. Im młodsze dziecko, tym możliwość samodzielnego radzenia sobie z chorobą jest mniejsza a pomoc opiekunów jak najbardziej pożądana. Zasady postępowania z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi w placówkach oświatowo-wychowawczych określają komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej [2] oraz Ministerstwa Zdrowia [3]. Nakładają one na dyrektorów szkół obowiązek organizacji wszelkich działań pozwalających realizować funkcję opiekuńczą zawodu nauczyciela [4]. Zgodnie z istniejącymi wytycznymi w placówce, w której przebywa uczeń przewlekle chory, dyrektor powinien:

- Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń.
- Określić formy współpracy z rodzicami/opiekunami ucznia, uzgadniając w formie umowy pisemnej zakres obowiązków delegowanych na nauczyciela.
- Zobowiązać nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat tej choroby.
- Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników na temat zasad postępowania z dzieckiem chorym w stanach nagłych oraz na co dzień. Należy poszukiwać kontaktu z regionalnymi edukatorami w diabetologii, którzy posiadają wymagane kwalifikacje w tym zakresie.
- Opracować lokalne procedury postępowania w stosunku do każdego ucznia z chorobą przewlekłą (np. zasady udzielania pomocy w niedocukrzeniu lekkim i ciężkim, dostępność do saszetki glukozy i glukagonu, zasady prowadzenia samokontroli przez dzieci – wykonywanie pomiaru za pomocą glukometru, regularne przyjmowanie posiłków, zasady postępowania podczas wysiłku fizycznego, sposób kontaktowania się z rodzicami).
- Zapoznać i zobowiązać pracowników placówki do bezwzględnego ich stosowania.
- Wspólnie z nauczycielami i specjalistami dostosować formy pracy dydaktycznej z uczniami przewlekle chorymi.

Niestety wciąż brak jest przepisów określających szczegółowo elementy opieki, które gwarantują zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa dziecka. Przyjmuje się, że działania podejmowane przez nauczycieli podczas pobytu dziecka w szkole powinny być analogiczne do tych, jakie w podobnych sytuacjach podejmowaliby rodzice. Odmienna interpretacja, uznająca, że nauczyciele w szkole i przedszkolu nie mogą podawać leków zleconych przez lekarza, narażałaby dziecko na utratę zdrowia a wychowawcę/opiekuna na zarzut niewłaściwego sprawowania opieki. Posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym [3,5,6].

Jestem przekonana, że wielu pedagogów znajdzie w dostępnych materiałach uzasadnienie, by dzieci chore na cukrzycę zostały objęte ich POMOCNĄ DŁONIĄ.

Marta Brzuszek, edukator w cukrzycy

Piśmiennictwo:

1. Noczyńska A. Etiopatogeneza cukrzycy typu1 oraz leczenie cukrzycy klinicznie wyrównanej. W: Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego. Noczyńska A.; MedPharm Polska, Wrocław 2013: 191-207
2. www.men.gov.pl Komunikat MEN z dnia 10 marca 2011
3. www.mz.gov.pl
4. art. 39 ust.1 pkt 3, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy
5. List Ministra Zdrowia: MZ- ZP- Z-079-22898-98/ES/13 z dnia 05. 09. 2013 r do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polski
6. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1AAE4013 Interpelacja i odpowiedź na interpelację nr 1039 (dostęp 23.09.2015 r.)

Informacje zawarte na niniejszej stronie www.xidoneo.pl nie stanowią porady lekarskiej, która może być udzielona wyłącznie przez lekarza.
Pomimo iż Abbott Diabetes Care dokłada wszelkich starań, aby w zamieszczonych materiałach nie pojawiły się żadne informacje, opinie ani oświadczenia, które mogą wprowadzać w błąd, podkreślamy, że informacje zawarte w zamieszczonych na niniejszej stronie www.xidoneo.pl materiałach, stanowią streszczenie niezależnych ocen i opinii autorów oraz osób z nimi współpracujących.
Zważywszy na powyższe, Abbott Diabetes Care nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji lub oświadczeń. Abbott Diabetes Care nie zatwierdza również zawartości ani nie zachęca do zastosowania jakiegokolwiek produktu leczniczego, ani wyrobu medycznego w sposób wykraczający poza bieżące zastosowanie objęte rejestracją na jakimkolwiek terytorium.
Szczegółowe informacje dotyczące produktów leczniczych lub wyrobów medycznych omawianych w przedmiotowych materiałach znajdują się odpowiednio w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub Instrukcji Użytkowania dostarczonych wraz z produktem leczniczym lub wyrobem medycznym. Charakterystyka produktu leczniczego oraz Instrukcja Użytkowania zawierają wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne, zalecane procedury, ostrzeżenia oraz środki ostrożności.

 

 

 

 

Zapisz się na newsletter

Powrót na górę